2. SMILE SMILE SMILE πŸ˜πŸ˜†

This will make it permanent!

Smile for 30 mins straight, showing a FULL set of teeth!!! it will start to hurt for the first 5 mins but beauty is pain!!!???? Really are you getting anywhere if it’s all fun and games?

If it’s hurting, it’s workingπŸ€—πŸ˜